1 Totstandkoming Koopovereenkomst

1. Hotel Mama brengt namens Lekker Hotel Mama een offerte uit, die schriftelijk wordt voorgelegd aan de Klant Een offerte van Hotel Mama is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Hotel Mama in de offerte een afwijkende offertetermijn stelt of de offertetermijn na het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft verlengd.

2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Lekker Hotel Mama en andere Klanten, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Lekker Hotel Mama onmogelijk wordt. Hotel Mama, noch Lekker Hotel Mama is in dit voorkomend geval niet schadeplichtig.

3. Een Koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat een Klant een (eenmalige) Bestelling heeft voltooid door een schriftelijke opdrachtbevestiging naar Hotel Mama te sturen en de Klant de verschuldigde Prijs onder de Bestelling volledig heeft voldaan aan Hotel Mama, die de Prijs namens Lekker Hotel Mama zal innen.

4. De verschuldigde Prijs dient binnen 14 werkdagen na de factuurdatum en vijf volle dagen (5 keer 24 uur) voor de Levering voldaan te zijn door de Klant aan Hotel Mama.

5. Hotel Mama zal de Bestelling verwerken en de Klant dit per e-mail bevestigen. Zonder schriftelijke bevestiging, heeft Hotel Mama geen Bestelling ontvangen en dient de Klant zo spoedig mogelijk contact met Hotel Mama op te nemen.

6. Als Hotel Mama de Klant een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud van de Koopovereenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

7. Eventuele aantekeningen en reacties van de Klant op de offerte van Hotel Mama maken geen deel uit van de Koopovereenkomst, tenzij Hotel Mama die alsnog schriftelijk bevestigt.

8. Lekker Hotel Mama bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

9. De verantwoordelijkheden van Hotel Mama zijn beperkt tot het optreden als zelfstandig handelsagent in de zin van artikel 7:428BW ev., het bemiddelen bij de verkoop van Producten van Lekker Hotel Mama in het Werkgebied, en het afhandelen van het betalingsverkeer tussen de Klant en Lekker Hotel Mama.

 

2. Prijs & Betaling

1. Indien de Klant de Koopovereenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Hotel Mama zich inspannen om daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Reeds aan Klant verzonden facturen blijven geldig en verschuldigd.

2. Indien de wijziging de Prijs verhoogt, wordt met Klant direct afgerekend en zijn dezelfde regels van toepassing voor het innen van de betaling (zoals genoemd in Artikel 4d).

3. Na totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Lekker Hotel Mama en een Klant, kan de Bestelling geannuleerd worden tot vijf volle dagen voor de dag van Levering middels een schriftelijke mededeling aan Hotel Mama.

4. De annulering is ongeldig tot het moment dat de Klant een schriftelijke annuleringsbevestiging heeft ontvangen van Hotel Mama. Als de annuleringsbevestiging niet is ontvangen, dient de Klant zelf contact op te nemen met Hotel Mama via de contactgegevens op de Website.

5. Als de Klant minder dan vijf volle werkdagen voor de dag van de Opdracht annuleert, krijgt de klant een terugbetaling van 50% (vijftig procent) van de Prijs.

6. De Prijs van de Producten die Hotel Mama aanbiedt is in Euro’s en exclusief de toepasselijke BTW en bijkomende kosten en bijkomende kosten van gekozen betalingsmethode, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

7. Hotel Mama handelt betalingsverkeer af namens Lekker Hotel Mama op het moment dat Koopovereenkomst is gesloten.

8. Hotel Mama behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de Prijs aan te passen, indien zich tussen het tijdstip van uitbrengen van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst prijsverhogingen voordoen.

9. Indien de Koopovereenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Hotel Mama per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.

10. Hotel Mama zal onmiddellijk na de uitvoering van de Bestelling de definitieve Prijs factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie. Dit zal met de betaalde Prijs worden verrekend.

11. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Hotel Mama de Levering opschorten of de Koopovereenkomst opzeggen.

12. In geval van niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Tussen 14 dagen en 30 dagen na factuurdatum zal € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht en 2% incassorente per (gedeelte van een) maand. en na 30 dagen factuurdatum 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,- verschuldigd aan Hotel Mama.

13. Betalingen van Klant worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Hotel Mama.

14. Klant doet afstand van een eventuele verrekeningsbevoegdheid en een eventueel toekomend retentierecht.

15. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Hotel Mama tegen Klant is Klant naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

e-max.it: your social media marketing partner
Ga naar boven